AV en Privacy

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV) van Ineke van Staalduinen, praktijk OptiZorg gevestigd te Hengelo en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK Oost Nederland 08198271. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.

Ineke van Staalduinen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

Artikel 1.     Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Ineke van Staalduinen en een cliënt.
 2. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2.   Behandeling

 1. De overeenkomst tussen Ineke van Staalduinen en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Ineke van Staalduinen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Ineke van Staalduinen rust een inspanningsverbintenis.
 3. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling aan Ineke van Staalduinen worden medegedeeld.
 4. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Ineke van Staalduinen zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Artikel 3.   Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling na ontvangst van een rekening.
 2. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim.
 3. Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. Incassokosten worden berekend aan de cliënt in overeenstemming met de wet.

Artikel 4.   Aansprakelijkheid

 1. Ineke van Staalduinen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ineke van Staalduinen is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Ineke van Staalduinen is evenmin aansprakelijk als tips of adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 2. Indien Ineke van Staalduinen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ineke van Staalduinen beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 3. Ineke van Staalduinen is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ineke van Staalduinen.

Artikel 5.   Privacy

Ineke van Staalduinen zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Ineke van Staalduinen daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen. De richtlijn van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) zijn van toepassing.

 

Artikel 6. Beëindiging overeenkomst

 1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Beëindiging overeenkomst kan plaatsvinden indien cliënt zich niet meer veilig voelt of om andere redenen de therapiereeks wil onderbreken. Kosten voor eerder aangegane en genoten sessies worden door cliënt betaald.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Ineke van Staalduinen, zal Ineke van Staalduinen in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Ineke van Staalduinen extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Ineke van Staalduinen anders aangeeft.

Artikel 7.   Toepasselijk recht en geschillen 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ineke van Staalduinen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen pas dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 8.   Klachten

Regressietherapeut en coach Ineke van Staalduinen is aangesloten bij de NFG en de NVRT.  Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken bij de Ineke van Staalduinen. Levert een persoonlijk gesprek niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure van de NFG.

Plaats Hengelo

datum 20 mei 2018

 

Uw privacy gewaarborgd

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen en uw zelf geschreven of getekende informatie over uw innerlijke gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandeling.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
• Voor het gebruik in geval van waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Voor het maken van een factuur, dit betreft een klein deel van de gegevens uit uw dossier.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Dit kan het geval zijn als ik in onderwijs uw vooruitgang en mijn interventies als voorbeeld kan gebruiken. Na gegeven toestemming heeft u ook het recht deze weer in te trekken. Dit kunt u schriftelijk of per mail doen.

Nieuwsbrief
Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief zullen de door u verstrekte gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Ze worden alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. De gegevens zullen in geen geval aan derden worden verstrekt of voor andere doeleinden worden gebruikt. Bij elke nieuwsbrief is er een uitschrijfmogelijkheid. Uw adres wordt dan definitief uit de maillijst verwijderd.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de volgende gegevens:
• uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum of die van uw kind
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling

Indien het om een begeleiding in het kader van PGB gaat zal de naam van de PGB houder aanvullend worden vermeld.

Dossier inzien, aanpassen of verwijderen.
Wilt u uw dossier inzien? Dan kunt u daarvoor een verzoek doen bij mij Ineke van Staalduinen. U krijgt alleen de gegevens te zien die over uzelf gaan. Kloppen de gegevens in het dossier niet? Dan kunt u mij vragen de gegevens aan te passen. Dit kan alleen als de gegevens feitelijk niet juist of onvolledig zijn.

De gegevens in uw dossier worden 15 jaar bewaard. Daarna wordt dit dossier vernietigd. U kunt mij vragen uw gegevens eerder te vernietigen.